تبلیغات
عکس

بدون موضوع / بدون موضوع | 0 دیدگاه | چهارشنبه 10 آبان 1391 ساعت 21:12

لطیفه

بدون موضوع / بدون موضوع | 0 دیدگاه | سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 16:47

غضنفر با کت و شلوار ورزشی تو خونش نشسته بود . بهش گفتن: چرا کت پوشیدی؟ میگه: آخه شاید مهمون بیاد. میگن : خوب چرا زیر شلواری پوشیدی ؟ می گه : خوب شاید هم نیاد.

لطیفه

بدون موضوع / بدون موضوع | 0 دیدگاه | سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 16:37

 به یه نفر می گن: پاشو سحره ، میگه: بهش بگو خودم فردا بهش زنگ میزنم.!!

لطیفه

بدون موضوع / بدون موضوع | 0 دیدگاه | سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 16:34

 

یه آدم خسیس جوهر خودکارش تموم می شه ترک تحصیل می کنه.

لطیفه

بدون موضوع / بدون موضوع | 0 دیدگاه | سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 16:27

 

 غضنفر یه تیکه یخ رو گرفته بود دستش و نگاش  می کرد، دوستش گفت: چی رو داری نگاه می کنی ؟ غضنفر گفت: داره ازش آب می چکه ولی نمی دونم کجاش سوراخه!!

لطیفه

بدون موضوع / بدون موضوع | 0 دیدگاه | سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 16:20

 یه نفز سوار اتوبوس می شه، اتوبوس شلوغ بوده ، به نفر جلویی که مرد چاغی هم بوده می گه : آقا اینقدر هُل نده. طرف می گه: هل نمیدم ، دارم نفس می کشم.!!

لطیفه

بدون موضوع / بدون موضوع | 0 دیدگاه | سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 16:17

پدر : پسرم هروقت من رو اذیت می کنی یکی از موهای سرم سفید می شه. پسر : پس برای همینه که بابا بزرگ تمام موهای سرش سفید شده؟!!

لطیفه

بدون موضوع / بدون موضوع | 0 دیدگاه | سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 16:15

غضنفر با کلید گوشش رو تمیز می کرده؛ گردنش قفل می کنه!!

آیا می دانید

بدون موضوع / بدون موضوع | 5 دیدگاه | سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 15:23

خوکها به لحاظ فیزیک بدنی ، قادر به دیدن آسمان نیستند


 

آیا می دانید

بدون موضوع / بدون موضوع | 0 دیدگاه | سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 15:14

 

آیا میدانستید که تقریبا 300 متر مکعب گاز هلیم میتواند یک انسان را از روی زمین بلند کند

آیا می دانید

بدون موضوع / بدون موضوع | 0 دیدگاه | سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 15:05

-

آیا میدانستید که شیشه در ظاهر جامد به نظر میرسدولی در واقع مایعی است که بسیار کند حرکت میکند

آیا می دانید

بدون موضوع / بدون موضوع | 0 دیدگاه | دوشنبه 8 آبان 1391 ساعت 15:03

بزرگ ترین برج ها

سایر صفحات :